Συχνές Ερωτήσεις

Το ψηφιακό αποθετήριο είναι μία βάση δεδομένων, μία πλατφόρμα στην οποία γίνεται αποθήκευση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου. Η συλλογή των τεκμηρίων συμπεριλαμβάνει τεκμήρια τα οποία είτε προκύπτουν από ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων, είτε υπήρχαν/ υπάρχουν ήδη σε ψηφιακή μορφή. Το συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο επίσης, παρέχει συνδέσμους σε άλλες διευθύνσεις για καλύτερη διασταύρωση της πληροφορίας που παρέχεται, ενώ γίνεται διασύνδεση των δεδομένων και των μεταδεδομένων τους με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να παρέχεται όσο το δυνατόν καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την αναζήτηση.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο κάνει χρήση της πλατφόρμας ReasonableGraph, λογισμικό ανοιχτού κώδικα οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

  • Καταγραφή και εμπλουτισμό δεδομένων κατευθείαν στο σημασιολογικό μοντέλο
  • Δόμηση και περιγραφή των τεκμηρίων που στηρίζεται στα εννοιολογικά μοντέλα FRBR και FRAD, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μία ιεραρχική σχέση μεταξύ των βιβλιογραφικών εγγραφών και παρουσιάζοντας στο σύνολό τους τα δεδομένα από τα οποία απαρτίζονται.
  • Ευελιξία στον τρόπο περιγραφής των τεκμηρίων. Ανάλογα με τις ανάγκες της συλλογής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων των τεκμηρίων, προσαρμόζεται και ο τρόπος που αυτά αποδίδονται.
  • GraphEngine με δυνατότητες λογικού συμπερασμού. Ο τρόπος που δομούνται και αναπαρίστανται τα δεδομένα, κάνοντας χρήση των γλωσσών XML και RDFS, καθώς και η μοντελοποίηση των δεδομένων σε γράφο, καθιστά την πληροφορία αναγνώσιμη και άρα ανακτήσιμη από μηχανές αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού.
  • Υποστήριξη για ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα. RDFa και RDF/XMl μοντελοποίηση κάθε εγγραφής. Διασύνδεση των δεδομένων, είτε διασυνδέοντας τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων μεταξύ τους, είτε προσθέτοντας εξωτερικούς συνδέσμους προκειμένου να συνδεθεί το τεκμήριο με εξωτερική πληροφοριακή πηγή.
  • Παραμετροποιήσιμο UI στις φόρμες εισαγωγής και στις σελίδες εμφάνισης δίνοντας τη δυνατότητα μέσα στο ίδιο περιβάλλον της κάθε καρτέλας που γίνεται η επεξεργασία της εγγραφής, να αναπτύσσονται νέα παράθυρα διαλόγου για εισαγωγή επιπλέον δεδομένων
  • Αναζήτηση με λειτουργία Solr δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη για απλή και σύνθετη αναζήτηση μέσω της επιλογής φίλτρων, σχετικών με τις οντότητες των βιβλιογραφικών εγγραφών, των καθιερωμένων όρων ή των ταξινομιών/ τυπολογιών που έχουν δοθεί.
  • Υποστήριξη για πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας Z39.50, OAI-PMH, web services REST API για διασύνδεση με εθνικούς και διεθνείς συσσωρευτές ψηφιακού περιεχομένου όπως το SearchCalture.gr, τη Europeana κ.ά
  • Ενσωμάτωση bitstream viewers Readium (e-pub e-books), BNLViewer (ALTO XML), mpg4, mp3, κ.ο.κ για την προβολή φωτογραφίας και ανάγνωση πλήρους κειμένου.